Aanvullende cursussen

Aanvullende cursussen

Code 95 voor beroepschauffeurs.

De beroepschauffeurs die in het bezit zijn van en chauffeursdiploma dienen in een periode van 5 jaar 35 uur nascholing gevolgd te hebben. De module Eerste Hulp van zowel de basis opleiding als de herhalingsopleiding BHV voldoet voor deze nascholing. Wij kunnen deze aantekening via het CCV /CBR voor u verzorgen.


Cursus “Gebruik kleine blusmiddelen”

Hoewel informatie uit de cursus “Gebruik kleine blusmiddelen” gedeeltelijk in de basis- en herhalingscursus wordt behandeld, is deze cursus niet wettelijk verplicht. Dit lesprogramma is opgesteld om meer inzicht te krijgen in het doel en het gebruik van de verschillende (kleine) blusmiddelen en is vooral bedoeld voor als u al bedrijfshulpverleners binnen uw bedrijf heeft, maar ook de andere medewerkers wegwijs wil maken met diverse blusmiddelen.

Wij leren u hoe u om moet gaan met de in uw bedrijf aanwezige blusmiddelen door de volgende drie onderdelen te behandelen:

– de verschillende brandklassen
– de verschillende blusstoffen en -middelen
– de gevaren die bij het blussen kunnen optreden.

Duur van de cursus:: 3½ uur


Basiscursus “Bedrijfshulpverlener in de gezondheidszorg”

Sommige cursisten zijn werkzaam in de gezondheidssector. Na de reguliere basiscursus Bedrijfshulpverlener te hebben gevolgd, kunnen ze tijdens een extra dagdeel dieper ingaan op de specifieke problemen van de BHV’er in de gezondheidszorg. Het ontruimen van gezondheidsgebouwen is een centraal thema in deze cursus.

Duur van de cursus: 4 uur, ofwel 1 dagdeel


Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI)

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

In de cursus komt het volgende aan de orde:
Brandmeldinstallaties, en de rol van de BBMI
Brandmeldinstallaties, techniek en activiteiten
Beheer, controle en onderhoud door de BBMI

De deelnemers krijgen te voren het cursus boek toegezonden zodat zij zich tevoren in kunnen lezen.

Duur van de cursus  1 ½ dagdeel (3 x 3 ½ uur)

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is het wenselijk dat de deelnemer beschikt over een BHV diploma.
Het is ook wenselijk dat de cursist vertrouwd is geraakt met techniek en technische problemen van installaties. Bovendien is belangrijk dat de cursist gevoel heeft voor de organisatie en het belang onderschrijft van een snelle alarmopvolging.

De cursus wordt in-compagny gegeven, zodat de deelnemers kunnen werken met de hun vertrouwde brandmeldinstallatie. Voor een eventuele lunch, en koffie en/of thee tijdens de cursus wordt door de opdrachtgever gezorgd.

De 2e cursusdag wordt afgesloten met een schriftelijk examen en een projectopdracht.
Het examen bestaat uit 25  multiple-choice vragen waarvan er 17 goed beantwoord moeten zijn.

Bij het behalen van een voldoende ontvangt de cursist een BBMI- certificaat volgens de certificering vanuit het NIBHV. Aan het BBMI- certificaat is geen geldigheid verbonden.
Ons advies en het advies van het NIBHV, is om elke 5 jaar een opfriscursus te volgen.


Cursus “Cursus Ademlucht bij BHV”

In bedrijven waarin met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, kunnen werknemers gebruik maken van verschillende “persoonlijke beschermingsmiddelen”, zoals het ademluchtmasker.
Voor het gebruik van een ademluchtmasker is specifieke kennis nodig en dienen specifieke vaardigheden te worden aangeleerd. Hoe een ademluchtmasker veilig gebruikt wordt, zal tijdens de cursus Ademlucht bij BHV zowel in theorie als in de praktijk uitgelegd worden.

Eventueel kan de cursus worden aangevuld met informatie over andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals het chemicaliënpak en ook over het verloop van een ontsmettingsprocedure en de procedure van ongevalbestrijding bij gevaarlijke stoffen.

De groepsgrootte van deze cursus wordt minimaal gehouden -maximaal 6 personen- vanwege het aanleren van veel praktische vaardigheden. Eventueel kunnen aan het theoretische gedeelte en de aanvulling over het chemicaliënpak meer cursisten deelnemen – tot een maximum van 12 -.

Duur van de cursus Ademlucht bij BHV 16 uur, ofwel 4 dagdelen
Duur van de aanvulling over het chemicaliënpak 4 uur, ofwel 1 dagdeel.


Ploegleider BHV.

Een ploegleider BHV geeft leiding aan de BHV’ers tijdens een inzet. Hij stuurt de BHV ‘ers aan en bewaakt de veiligheid van zowel de BHV’ers als de slachtoffers. Hij onderhoudt de contacten met receptionisten en/of portiers, en met de hulpverlenings diensten. Tijdens deze cursus leren zij hoe zij bij incidenten dienen te handelen en hoe zij leiding kunnen geven..


Speciale cursussen voor telefonistes en receptionistes.

De telefonistes en receptionistes zijn de “spin” in het web van de bedrijfshulpverlening, zij ondersteunen de ploegleider door de contacten te onderhouden met de hulpdiensten, de directie, bezoekers,  etc. tijdens deze cursus leren zij hoe zij moeten omgaan met alarmmeldingen en/of bommeldingen, wat zij moeten doen bij brand, en hoe zij de hulpdiensten kunnen opvangen, en de ploegleider en/of directie kunnen ondersteunen


Algemene brandveiligheidscursussen voor alle medewerkers.

De medewerkers krijgen door deze cursus inzicht in de gevaren bij brand en wat zij moeten doen bij brand. Zij leren omgaan met en blusmiddel, en leren hoe zij bij een ontruiming moeten handelen.


Speciale voor uw bedrijf op maat gemaakte cursussen.

Voor uw medewerkers kunnen wij op basis van brandveiligheid en Eerste Hulp speciale op maat gemaakte cursussen verzorgen om uw medewerkers zo optimaal mogelijk te laten functioneren bij incidenten.